Failed to execute CGI : Win32 Error Code = 1260

Japanese Historical Eras: Sengoku Period (1568-1615 AD)

Pictoral Map of the Northern (Tohoku) Sengoku-Era Daimyos

Pictoral Map of Southern (Kansai) Sengoku-Era Daimyos

Daimyos listed here

Asai Nobunaga
Asakura Yoshikage
Date Masamune
Houjyou Souun
Imagawa Yoshimoto
Oda Nobunaga
Takeda Shingen
Tokugawa Ieyasu
Tsutsui Junkei
Uesugi Kenshin
Yuuki Masakatsuhome home